RIO NOKAUTUJE BURMISTRZA KORSZ!

0

Ryszard Ostrowski – Burmistrz Korsz/Archiwum

 

Tomasz Dudziak

Burmistrz Korsz tworzy projekt budżetu gminy i przedstawia go radnym, którzy podejmują uchwałę o przyjęciu bądź nie. Ryszard Ostrowski posiada większość w 15-osobowej Radzie. Do niedawna było to 11. radnych, a po wygaszeniu z końcem stycznia mandatów 2. radnym – pozostało 9. Należy podkreślić, że będący w opozycji czteroosobowy Klub Radnych konsekwentnie głosował przeciw podjętym, a później zakwestionowanym przez RIO, uchwałom. Również budżetowej.

Już 26 listopada 2018r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie negatywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Ryszarda Ostrowskiego projekt budżetu Gminy Korsze na 2019r. jak również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2030

Opinia RIO ws. projektu budżetu na 2019r
Opinia RIO ws. projektu WPF 2019-2030

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Jak możemy wyczytać w uzasadnieniu, przedstawione przez Burmistrza Korsz projekty nie spełniały przepisu art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja, o której mowa w tym przepisie, nie zostanie zachowana, co ma miejsce w przypadku gminy Korsze. Z tego względu RIO zaopiniowała negatywnie projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2019.

Dnia 21 grudnia 2018r Rada Miejska w Korszach podjęła uchwałę nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019, a Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wskazała nieprawidłowość w związku z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i nakazała usunięcie tej nieprawidłowości do 8 lutego 2019r pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały.

uchwała Rady Miejskiej w Korszach nr IV/30/2018
wyniki głosowania
stanowisko RIO

Kolejna uchwała (nr V/32/2019) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2019 zostaje podjęta 3 stycznia 2019r, a Regionalna Izba Obrachunkowa ponownie wskazuje nieprawidłowość w związku z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i nakazuje usunięcie tej nieprawidłowości do … 8 lutego 2019r pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały.

uchwała Rady Miejskiej w Korszach nr V/32/2019
wyniki głosowania
stanowisko RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła także nieważność Zarządzenia Nr OG. 0050.812.2018 Burmistrza Korsz z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Korsze na rok 2018.

zarządzenie Burmistrza Korsz nr OG.0050.812.2018
stanowisko RIO

RIO wskazała również naruszenie ustawy o finansach publicznych w innych uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Korszach:

Z kolei uchwałę nr III/20/2018 z 17 grudnia 2018r w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Korsze z tytułu pożyczki krótkoterminowej na przejściowy deficyt budżetu
w roku 2018 poprzez przejęcie długu RIO postanowiła przekazać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

uchwała Rady Miejskiej w Korszach nr III/20/2018
wyniki głosowania
stanowisko RIO

Zadłużenie Gminy Korsze na koniec ubiegłego roku wynosiło już ponad 30 milionów złotych co stanowi swoisty rekord gminy. Przypomnijmy, że w roku 2006, kiedy Ryszard Ostrowski został burmistrzem, przejmował gminę z zadłużeniem niespełna 5. milionów. Kolejne wybory samorządowe w 2023 roku.

Tomasz Dudziak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here